Sensi Seeds®

Ngân hàng hạt giống đến từ Amsterdam, Hà Lan đi tiên phong trong ngành công nghiệp hạt giống cần sa vào năm 1985. Ngày nay, công ty là ngân hàng hạt giống cần sa lớn nhất thế giới với hơn 500 giống. Những di truyền này và tên thương hiệu đã trở thành kinh điển thực sự trong cộng đồng cần sa. Chính phủ Hà Lan đã chọn gen Sensi Seeds để phát triển loại thuốc cần sa do các hiệu thuốc cung cấp.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Feminized Mix® - Feminized
chỉ từ 630.000₫
5
630.000₫
10
1.120.000₫
20
2.080.000₫
Outdoor Mix® (25 seeds) - Regular

1.250.000₫
Indoor Mix® (25 seeds) - Regular

1.590.000₫
Super Skunk® - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
580.000₫
5
910.000₫
10
1.720.000₫
Skunk #1® - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
780.000₫
10
1.430.000₫
Shiva Skunk® - Automatic
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
780.000₫
5
1.240.000₫
10
2.340.000₫
Sensi Skunk® - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
710.000₫
10
1.250.000₫
Northern Lights® - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
970.000₫
10
1.880.000₫
Hindu Kush® - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
780.000₫
10
1.300.000₫
Early Skunk® - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
590.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
Blue Bullet (Sensi #119)® - Automatic
chỉ từ 300.000₫
1
300.000₫
3
560.000₫
5
890.000₫
10
1.690.000₫
Big Bud® - Automatic
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
980.000₫
5
1.560.000₫
10
2.860.000₫
Alpine Delight CBD® - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
820.000₫
5
1.320.000₫
10
2.540.000₫
Afghani #1® - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
1.950.000₫
Super Skunk® - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
550.000₫
5
840.000₫
10
1.590.000₫
25
3.460.000₫
Skunk Kush® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
860.000₫
5
1.360.000₫
10
2.630.000₫
Skunk #1® - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
730.000₫
10
1.280.000₫
25
2.810.000₫
Silver Haze® - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
910.000₫
5
1.460.000₫
10
2.810.000₫
Silver Fire® - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
510.000₫
5
800.000₫
10
1.510.000₫
Shiva Skunk® - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
730.000₫
5
1.170.000₫
10
2.270.000₫
25
4.940.000₫
Sensi Skunk® - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.120.000₫
25
2.420.000₫
Sensi Amnesia® - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
1.030.000₫
10
1.980.000₫
Satin Black Domina CBD® - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
650.000₫
5
1.030.000₫
10
1.980.000₫
Northern Lights® - Feminized
chỉ từ 430.000₫
1
430.000₫
3
1.070.000₫
5
1.770.000₫
10
3.380.000₫
Northern Lights #5 x Haze® - Feminized
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.620.000₫
5
2.630.000₫
10
4.940.000₫
Michka® - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
550.000₫
5
890.000₫
10
1.690.000₫
Mexican Sativa® - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
430.000₫
5
650.000₫
10
1.110.000₫
Jamaican Pearl® - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
720.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
Jack Herer® - Feminized
chỉ từ 630.000₫
1
630.000₫
3
1.560.000₫
5
2.470.000₫
10
4.550.000₫
Jack Flash #5® - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
990.000₫
5
1.620.000₫
10
3.120.000₫
Hindu Kush® - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
720.000₫
10
1.170.000₫
Himalayan CBD (Sensi #49)® - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
630.000₫
5
990.000₫
10
1.900.000₫
Early Skunk® - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
580.000₫
5
910.000₫
10
1.720.000₫
25
3.770.000₫
Durban® - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
720.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
Cobalt Haze (Sensi #11)® - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
510.000₫
5
800.000₫
10
1.510.000₫
California Indica® - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
550.000₫
5
850.000₫
10
1.430.000₫
Black Harlequin® - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
630.000₫
5
990.000₫
10
1.900.000₫
Black Domina® - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
980.000₫
5
1.560.000₫
10
2.860.000₫
Big Bud® - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
910.000₫
5
1.460.000₫
10
2.810.000₫
25
6.110.000₫
Afghani #1® - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
Early Girl® - Regular
10

1.590.000₫
Durban® - Regular
10

1.590.000₫
Early Pearl® - Regular
10

1.590.000₫
Jamaican Pearl® - Regular
10

1.590.000₫
Ruderalis Skunk® - Regular
10

1.250.000₫
Early Skunk® - Regular
10

940.000₫
Guerrilla’s Gusto® - Regular
10

730.000₫
Ruderalis Indica® - Regular
10

630.000₫
Mexican Sativa® - Regular
10

630.000₫
Fruity Juice® - Regular
10

2.810.000₫
Skunk Kush® - Regular
10

2.340.000₫
American Dream® - Regular
10

1.950.000₫
Shiva Skunk® - Regular
10

1.900.000₫
Michka® - Regular
10

1.360.000₫
California Indica® - Regular
10

1.250.000₫
Super Skunk® - Regular
10

1.250.000₫
Skunk #1® - Regular
10

840.000₫
Sensi Skunk® - Regular
10

760.000₫
Shiva Shanti II® - Regular
10

580.000₫
Jack Herer® - Regular
10

4.240.000₫
Mr. Nice G13 x Hash Plant® - Regular
10

4.090.000₫
Ed Rosenthal Super Bud® - Regular
10

4.030.000₫
Northern Lights #5 x Haze® - Regular
10

3.900.000₫
Hash Plant® - Regular
10

3.440.000₫
Northern Lights® - Regular
10

3.120.000₫
Jack Flash® - Regular
10

2.810.000₫
Silver Haze® - Regular
10

2.470.000₫
Big Bud® - Regular
10

2.470.000₫
Mother’s Finest® - Regular
10

2.290.000₫
Four Way® - Regular
10

1.490.000₫
First Lady® - Regular
10

1.430.000₫
Maple Leaf Indica® - Regular
10

1.430.000₫
Afghani #1® - Regular
10

1.430.000₫
Eagle Bill® - Regular
10

1.360.000₫
Hindu Kush® - Regular
10

940.000₫
Shiva Shanti® - Regular
10

940.000₫
Black Lights CBD - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
590.000₫
5
940.000₫
10
1.770.000₫
Afghan Pearl CBD - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
590.000₫
5
940.000₫
10
1.770.000₫
Skunk Dream CBD - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
620.000₫
5
980.000₫
10
1.850.000₫
Purple Skunk - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
640.000₫
5
1.020.000₫
10
1.950.000₫
Banana Kush Cake - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
990.000₫
10
1.900.000₫
Sensi Amnesia - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
620.000₫
5
980.000₫
10
1.850.000₫
Mandarin Punch - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
550.000₫
5
880.000₫
10
1.640.000₫
Double Kush Cake - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.560.000₫
Double Kush Cake - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
510.000₫
5
800.000₫
10
1.510.000₫
Mandarin Punch - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.560.000₫
Banana Kush Cake - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
600.000₫
5
970.000₫
10
1.880.000₫
Buttercream Gelato - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
490.000₫
5
780.000₫
10
1.470.000₫
N13 Kush - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
730.000₫
10
1.380.000₫
Blackberry Cake - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
730.000₫
10
1.380.000₫
Banana Frosting - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
430.000₫
5
680.000₫
10
1.280.000₫