Chuyển khoản ngân hàng

Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng. Bạn có thể đặt hàng trực tuyến và chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng khi thanh toán, email có chi tiết chuyển khoản ngân hàng sẽ được gửi cho bạn. Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng trong khối châu Âu và quốc tế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thực hiện chuyển khoản ngân hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Tiền điện tử

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, BNB Coin (Mainnet), BNB Coin (BSC Chain), BNB Coin (ERC-20), Dogecoin, Ether, Ethereum (BC Chain), Ethereum Token (BSC Chain), Tether USD (BC Chain), Tether USD (BSC Chain), Tether USD (ERC20). Bạn có thể đặt hàng trực tuyến, chọn phương thức thanh toán Tiền điện tử khi thanh toán và bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về thanh toán trực tuyến.

Nếu bạn muốn sử dụng đơn vị tiền tệ mà chúng tôi không có sẵn trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có thể chấp nhận đơn vị tiền tệ đó hay không và gửi hóa đơn cho bạn.