BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty nào chịu trách nhiệm về dữ liệu của bạn?

Hoàn toàn tuân thủ theo Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Ủy ban châu Âu, chúng tôi thông báo rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý bởi công ty HEMP SAPA s.r.o. với mã số thuế CZ06116329 và địa chỉ đăng ký pháp lý tại Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, Cộng hòa Séc.

Dữ liệu cá nhân được dùng cho mục đích nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà bạn đã đăng ký và sẽ được dùng cho các mục đích sau: mục đích quản lý và hành chính, mục đích thuế và kế toán, tiến hành các khoản thanh toán và quan hệ thương mại, hoạt động tiếp thị và quảng cáo nói chung.

Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn khi chúng tôi cần nó cho những mục đích cụ thể đang được xử lý và sau đó, chúng tôi sẽ lưu giữ chúng trong giới hạn thời gian được cho phép bởi luật pháp hoặc cho đến khi người dùng thông báo với chúng tôi về việc muốn xóa những thông tin này.

Cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân?

Cơ sở pháp lý của người kiểm soát dữ liệu là việc thực hiện thỏa thuận giữa chủ thể cung cấp thông tin dữ liệu và chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân này với ai?

Để tuân thủ theo luật pháp hiện hành, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với: Cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan dịch vụ công có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Quyền hợp pháp của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập là gì?

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân, yêu cầu ngừng xử lý, giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thực hiện quyền hạn của bạn đối với tính khả chuyển của dữ liệu và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi email tới support@aliceseeds.com hoặc gửi thư tới địa chỉ đăng ký của chúng tôi để yêu cầu cụ thể quyền hạn mà bạn muốn thực hiện.

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý mà điều này không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trước khi rút lại sự đồng thuận đó.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền nếu bạn cho rằng việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi không tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.