Green House Seeds®

Ngân hàng hạt giống có trụ sở tại Hà Lan. Nguồn gen của Green House là kết quả của nhiều năm dày công nhân giống. Tất cả đều có đặc tính giải trí cũng như y học đặc biệt, đảm bảo hương thơm và mùi vị độc đáo.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
A.M.S. - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Pulp Friction - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Persian Pie - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Lemon Orange - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
King's Tart - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
FullGas! Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Super Lemon Haze - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Hawaiian Snow - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Super Silver Haze - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Neville’s Haze - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
GH Amnesia - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Ultra Haze 2 (Mango Haze) - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Ultra Haze 1 - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Strawberry Haze - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Haze 2 - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Haze 1 - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
NL5 Haze Mist - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Arjan’s Haze 3 - Feminized
chỉ từ 130.000₫
1
130.000₫
3
360.000₫
5
500.000₫
10
910.000₫
Lost Pearl - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Franco's Lemon Cheese - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Lemon Skunk - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Exodus Cheese - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Damn Sour - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
The Church - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
White Strawberry Skunk - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Train Wreck - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Jack Herer - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Moby Dick - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
White Lemon - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
420.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Big Tooth - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
420.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
GH Cheese - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Damnesia - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Flowerbomb Kush - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Sweet Valley Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
The Doctor - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Holy Punch - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
King’s Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Chemdog - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Bubba Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Himalaya Gold - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
White Rhino - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
Great White Shark - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
Big Bang - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Caboose - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Afgooey - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Super Critical - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Pure Kush - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Kalashnikova - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Super Bud - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Money Maker - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Super Lemon Haze - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
710.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Sweet Mango - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Super Critical - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Northern Lights - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
King’s Kush - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Jack Herer - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Kalashnikova - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Exodus Cheese - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Big Bang - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Green-O-Matic - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Super Bud - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Auto-Bomb - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Skunk - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Super Lemon Haze CBD - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
910.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
Super Silver Haze CBD - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
890.000₫
5
1.170.000₫
10
1.820.000₫
Great White Shark CBD - Feminized
chỉ từ 300.000₫
1
300.000₫
3
760.000₫
5
1.020.000₫
10
1.690.000₫
King's Kush CBD - Feminized
chỉ từ 280.000₫
1
280.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.430.000₫
Super Lemon Haze CBD - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
970.000₫
5
1.360.000₫
10
2.210.000₫
White Widow CBD - Automatic
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.690.000₫
King’s Kush CBD - Automatic
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.690.000₫
Exodus Cheese CBD - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
730.000₫
5
980.000₫
10
1.560.000₫
Deep Candy CBD - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
The Church CBD - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
780.000₫
10
1.170.000₫
Velvet Moon - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.300.000₫
10
2.210.000₫
Wonder Pie - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Kong’s Krush - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
King’s Juice - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.300.000₫
10
2.210.000₫
Jack’s Dream - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Holy Snow - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.300.000₫
10
2.210.000₫