Alice Seeds®

Được thành lập tại Cộng Hoà Séc năm 2020 với mục tiêu đáp ứng mọi nhu cầu về hạt giống của thị trường Quốc Tế. Với bộ sưu tập lên tới gần 1000 giống cần sa, Alice Seeds® là một trong những địa chỉ cho bạn nhiều lựa chọn nhất trong phân khúc tầm trung và cao cấp.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Mimosa - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Hymalaya Gold - Feminized
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
AK 47 - Feminized
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Limited Edition - MK-Ultra - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Limited Edition - Biscotti Gelato - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Limited Edition - Banana OG Cake - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Limited Edition - Gelato Cream Cake - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Limited Edition - Sativa Afghani Spice - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Limited Edition - Sweet Blueberry Fragrance - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
570.000₫
5
900.000₫
10
1.700.000₫
15
2.400.000₫
25
3.750.000₫
Strawberry Banana - Automatic
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
LA Confidential - Automatic
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical Kush - Automatic
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
AK 59 - Automatic
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Acapulco Gold - Automatic
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Orange Velvet x Cinderella99 - Regular
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Hash Passion - Regular
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Diesel - Regular
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Chemdog#4 - Regular
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Super Critical (Bilbo) - Fast feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Big Bud - Fast feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Alien OG - Fast feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
420.000₫
5
650.000₫
10
1.200.000₫
15
1.650.000₫
25
2.500.000₫
Wifi OG - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Stardawg - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Snow White - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Purple Thai - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Purple Punch - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Purple Kush - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Purple Gelato - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Panama - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Maui Waui - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Lemon Tree - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Grandaddy Purple - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Gorilla Glue Purple - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Gelato x Gorilla Glue - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Forbidden Fruit - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Exodus Cheese - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Do-si-Dos - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical Purple Kush - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical Bubba Kush - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical Bilbo - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical + - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Cherry AK - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Cinderella 99 - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Chemdog#4 - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Candy Kush x Do-Si-Dos - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
California Hash Plant - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Cannatonic - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Big Bud - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Banana Sherbet - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
390.000₫
5
600.000₫
10
1.100.000₫
15
1.500.000₫
25
2.250.000₫
Critical - CBG (CBG 7-9% and THC 0.05-0.12% ) - Feminized
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Critical Mass CBD(CBD 20-24% and THC 0.7-0.9% ) - Feminized
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Weeding Cake - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Mimosa - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Moby Dick - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Maroc Purple - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Hindu Kush - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Gorilla Glue - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Gelato - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Critical - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Bubblegum - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Bruce Banner - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫
3
285.000₫
5
450.000₫
10
850.000₫
15
1.200.000₫
25
1.875.000₫
Big Bud - Automatic
chỉ từ 100.000₫
1
100.000₫