Blimburn Seeds®

Ngân hàng hạt giống hàng đầu tại Mỹ. Hoạt động hơn 20 năm với mạng lưới rộng khắp trên thế giới. Tự hào đã tạo ra 2 chủng cần sa danh tiếng: Mamba Negra và Zombie Death Fuck.

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Nikki & Swami's Taängie - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Nikki & Swami's Maracuya - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Nikki & Swami's Lemon OG - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Kyle's Skywalker OG - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Kyle's Sweet Island - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Kyle's Cherry AK - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Steve's Hellfire OG - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Steve's Alien OG - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Steve's Dream Queen - Feminized
chỉ từ 1.820.000₫
4
1.820.000₫
8
2.220.000₫
12
2.990.000₫
25
4.870.000₫
Northern Lights - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Cream - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Sweety - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Kabrales - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
AK - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Orient - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Critical - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
6
780.000₫
9
1.130.000₫
25
2.980.000₫
50
5.520.000₫
100
9.410.000₫
Gorilla G4 - Automatic
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
940.000₫
9
1.370.000₫
25
3.610.000₫
50
6.680.000₫
100
11.380.000₫
Girl Scout Cookies - Automatic
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
940.000₫
9
1.370.000₫
25
3.610.000₫
50
6.680.000₫
100
11.380.000₫
Mamba Negra CBD - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Grizzly Purple - Automatic
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
940.000₫
9
1.370.000₫
25
3.610.000₫
50
6.680.000₫
100
11.380.000₫
Tangie - Automatic
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
940.000₫
9
1.370.000₫
25
3.610.000₫
50
6.680.000₫
100
11.380.000₫
Mamba Negra - Automatic
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
940.000₫
9
1.370.000₫
25
3.610.000₫
50
6.680.000₫
100
11.380.000₫
Cindy 99 - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
OG Kush - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Chocolopez - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Dama Blanca - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
BC Diesel - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Kabrales - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Critical+ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Orka - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Mango - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Tijuana - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Silver Surfer Haze - Feminized
chỉ từ 520.000₫
3
520.000₫
6
920.000₫
9
1.320.000₫
25
3.610.000₫
50
6.690.000₫
100
11.400.000₫
Gelato - Fast feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
6
1.630.000₫
9
2.240.000₫
25
5.900.000₫
50
10.920.000₫
100
18.620.000₫
Gorilla G4 - Fast feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
6
1.630.000₫
9
2.240.000₫
25
5.900.000₫
50
10.920.000₫
100
18.620.000₫
Bruce Banner 3 - Fast feminized
chỉ từ 750.000₫
3
750.000₫
6
1.390.000₫
9
1.970.000₫
25
5.190.000₫
50
9.600.000₫
100
16.360.000₫
Gorilla G4 - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
6
1.490.000₫
9
2.040.000₫
25
5.370.000₫
50
9.950.000₫
100
16.950.000₫
Gelato - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
6
1.490.000₫
9
2.040.000₫
25
5.370.000₫
50
9.950.000₫
100
16.950.000₫
Bruce Banner #3 - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Critical Daddy - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Cafe Racer - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Chemdog #4 - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Grandaddy Purple - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Blue Dream - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Sour Diesel - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Green Crack - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Girl Scout Cookies - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Mamba Negra - Fast feminized
chỉ từ 750.000₫
3
750.000₫
6
1.390.000₫
9
1.970.000₫
25
5.190.000₫
50
9.600.000₫
100
16.360.000₫
Santa Muerte - Fast feminized
chỉ từ 660.000₫
3
660.000₫
6
1.270.000₫
9
1.800.000₫
25
4.750.000₫
50
8.800.000₫
100
15.000.000₫
Mamba Negra CBG - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
6
1.630.000₫
9
2.240.000₫
25
5.895.000₫
50
10.920.000₫
100
18.615.000₫
Mamba Negra CBD (1:20) - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
6
1.490.000₫
9
2.040.000₫
25
5.370.000₫
50
9.945.000₫
100
16.945.000₫
Zombie Death Fuck - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Grizzly Purple Kush - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Narkosis - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Original Clon - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
6
1.490.000₫
9
2.040.000₫
25
5.370.000₫
50
9.950.000₫
100
16.950.000₫
Guanabana - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Wombat - Feminized
chỉ từ 600.000₫
3
600.000₫
6
1.150.000₫
9
1.640.000₫
25
4.270.000₫
50
7.910.000₫
100
13.480.000₫
Mamba Negra / Black Mamba - Feminized
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
6
1.260.000₫
9
1.790.000₫
25
4.720.000₫
50
8.730.000₫
100
14.880.000₫
Santa Muerte - Feminized
chỉ từ 600.000₫
3
600.000₫
6
1.150.000₫
9
1.640.000₫
25
4.270.000₫
50
7.910.000₫
100
13.480.000₫