Dutch Passion®

Chính thức thành lập tại Amsterdam, ngân hàng hạt giống lâu đời nhất thế giới, là một trong số ít các công ty có hạt giống nguyên bản. Cung cấp những hạt giống tốt nhất cho những người trồng tự túc để giải trí và chữa bệnh.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Skywalker Haze® - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
7
1.300.000₫
100
10.380.000₫
Power Plant® - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
7
1.300.000₫
100
10.380.000₫
Orange Bud® - Automatic
chỉ từ 600.000₫
1
600.000₫
3
1.040.000₫
7
2.080.000₫
100
17.660.000₫
Night Queen® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Mokum’s Tulip® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
Mimosa Punch® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
Mazar® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Lemon Kix® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
White Widow X The Ultimate® - Regular
10

1.690.000₫
White Widow® - Regular
10

1.820.000₫
Skunk #1® - Regular
10

780.000₫
Shaman® - Regular
10

780.000₫
Purple #1® - Regular
10

1.170.000₫
Power Plant® - Regular
10

1.560.000₫
Passion #1® - Regular
10

1.170.000₫
Orange Hill Special® - Regular
10

1.560.000₫
Orange Bud® - Regular
10

1.430.000₫
Mazar® - Regular
10

1.820.000₫
Hollands Hope® - Regular
10

780.000₫
Euforia® - Regular
10

1.300.000₫
Durban Poison® - Regular
10

1.170.000₫
Blueberry® - Regular
10

1.820.000₫
CBD Charlotte’s Angel® - Automatic
chỉ từ 600.000₫
1
600.000₫
3
1.040.000₫
7
2.080.000₫
100
17.660.000₫
CBD Blackberry Kush® - Automatic
chỉ từ 600.000₫
1
600.000₫
3
1.040.000₫
7
2.080.000₫
100
17.660.000₫
Blue Mazar® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Xtreme® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
White Widow® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Ultimate® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Trichome & Cream® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
Think Different® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Think Big® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Kerosene Krash® - Automatic
chỉ từ 1.300.000₫
1
1.300.000₫
3
2.340.000₫
7
4.680.000₫
100
46.780.000₫
Euforia® - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
450.000₫
7
910.000₫
100
9.860.000₫
Glueberry O.G.® - Automatic
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
7
1.820.000₫
100
15.580.000₫
Duck® - Automatic
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
7
1.820.000₫
100
15.580.000₫
Desfrán® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Daiquiri Lime® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Colorado Cookies® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Critical Orange Punch - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
450.000₫
7
910.000₫
100
9.860.000₫
Cinderella Jack® - Automatic
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
7
1.820.000₫
100
15.580.000₫
CBG-Force® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
CBD-Victory® - Automatic
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
7
2.340.000₫
100
19.480.000₫
Brooklyn Sunrise® - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
7
1.300.000₫
100
10.380.000₫
Blueberry® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Blackberry Kush® - Automatic
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
7
1.560.000₫
100
12.720.000₫
Banana Blaze ® - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
450.000₫
7
910.000₫
100
9.860.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Think Fast® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
The Ultimate® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
THC-Victory® - Feminized
chỉ từ 1.300.000₫
1
1.300.000₫
3
2.340.000₫
5
3.510.000₫
10
5.720.000₫
100
46.780.000₫
Sugar Bomb Punch® - Feminized
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
5
1.690.000₫
10
2.860.000₫
100
19.480.000₫
Strawberry Cough® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Snow Bud® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Skywalker Haze® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Skunk #11 ® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Shaman ® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Purple #1® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Power Plant® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Passion Fruit® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Passion #1 ® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Pamir Gold® - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
650.000₫
5
990.000₫
10
1.560.000₫
100
10.380.000₫
Orange Hill Special® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Orange Bud® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Mokum’s Tulip® - Feminized
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
5
1.690.000₫
10
2.860.000₫
100
19.480.000₫
Meringue® - Feminized
chỉ từ 730.000₫
1
730.000₫
3
1.300.000₫
5
1.950.000₫
10
3.120.000₫
100
22.080.000₫
Mazar® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Master Kush - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Kerosene Krash® - Feminized
chỉ từ 1.300.000₫
1
1.300.000₫
3
2.340.000₫
5
3.510.000₫
10
5.720.000₫
Hollands Hope® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Hifi 4G® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Glueberry O.G.® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Frisian Duck® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Frisian Dew® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Euforia® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Durban Poison® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Durban Dew® NEW! - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Desfrán® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
Critical Orange Punch® - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.040.000₫
100
9.860.000₫
CBG-Force® - Feminized
chỉ từ 650.000₫
1
650.000₫
3
1.170.000₫
5
1.690.000₫
10
2.860.000₫
100
19.480.000₫
CBD Skunk Haze® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
CBD Mazar® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
CBD Charlotte’s Angel® - Feminized
chỉ từ 600.000₫
1
600.000₫
3
1.040.000₫
5
1.560.000₫
10
2.600.000₫
100
17.660.000₫
Californian Orange® - Feminized
chỉ từ 420.000₫
1
420.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
1.950.000₫
100
12.720.000₫
C-Vibez® - Feminized
chỉ từ 780.000₫
1
780.000₫
3
1.430.000₫
5
2.080.000₫
10
3.640.000₫
100
23.380.000₫
Bubba Island Kush® - Feminized
chỉ từ 730.000₫
1
730.000₫
3
1.300.000₫
5
1.950.000₫
10
3.120.000₫
100
22.080.000₫
Blueberry® - Feminized
chỉ từ 500.000₫
1
500.000₫
3
910.000₫
5
1.380.000₫
10
2.210.000₫
100
15.580.000₫
Banana Blaze ® - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.040.000₫
100
9.860.000₫
Amsterdam Amnesia® - Feminized
chỉ từ 730.000₫
1
730.000₫
3
1.300.000₫
5
1.950.000₫
10
3.120.000₫
100
22.080.000₫