T.H.Seeds®

T.H.Seeds ™ được thúc đẩy bởi một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm và niềm đam mê đối với cây cần sa. Trong hơn 25 năm, ngân hàng hạt giống này đã tuân theo một triết lý đơn giản: Bảo vệ di truyền và Phục vụ nhân loại.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Critical Hog™ - Automatic
chỉ từ 390.000₫
2
390.000₫
5+1
780.000₫
10+2
1.300.000₫
Northern Hog™ - Automatic
chỉ từ 390.000₫
2
390.000₫
6+1
1.040.000₫
10+2
1.300.000₫
Bubblegum™ - Automatic
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
MK-Ultra™ - Automatic
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
BubbleBananaGum 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
Vanilla Sundae 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
WaterMelon Ultra 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
London Mint Cake 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
Purple Banana Cream 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
Black Apple Hitchcock 710 Special Pack - Feminized
6+1

2.340.000₫
Wy-Kiki 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
Melonsicle 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.690.000₫
French Cookies 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
MOB™ 710 Special Pack - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
Bubblegum 710 Special Pack - Feminized
6+1

1.560.000₫
Pisthash - Feminized
6+1

1.560.000₫
Banana Candy Krush - Feminized
6+1

1.690.000₫
French Macaron - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
Mont Blanc - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
Gelato Cake Gelato 33 X BDC - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
Orangesicle - Feminized
6+1

1.560.000₫
Stracciatella Do-Si-Dos X SBC - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
Melon Vader™ - Feminized
5+1

1.950.000₫
Shiloh Z™ - Feminized
5+1

1.950.000₫
Citron Givré™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
French Cookies™ - Feminized
2

650.000₫
Strawberry Glue™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
5+1
1.300.000₫
La S.A.G.E.™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
5+1
1.300.000₫
S.A.G.E CBD™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
5+1
1.300.000₫
MK-Ultra X Bubblegum™ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
UnderDawg™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
5+1
1.300.000₫
10+2
1.820.000₫
DarkStar™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
5+1
1.300.000₫
10+2
1.820.000₫
Critical HOG™ - Feminized
chỉ từ 390.000₫
2
390.000₫
5+1
780.000₫
10+2
1.300.000₫
Bubblegum™ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
10+2
1.820.000₫
Sage 'n Sour™ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
MK-Ultra™ - Feminized
chỉ từ 650.000₫
2
650.000₫
6+1
1.560.000₫
10+2
2.340.000₫
Kushage™ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
S.A.G.E.™ - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
Wreckage - Regular
chỉ từ 780.000₫
5+1
780.000₫
10+2
1.300.000₫
Heavy Duty Fruity - Regular
chỉ từ 1.040.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
Skunk XXX - Regular
chỉ từ 780.000₫
5+1
780.000₫
10+2
1.300.000₫
Darkstar - Regular
chỉ từ 1.040.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
Sage 'n Sour - Regular
chỉ từ 1.040.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
Kushage - Regular
chỉ từ 1.040.000₫
5+1
1.040.000₫
10+2
1.820.000₫
MK-Ultra - Regular
chỉ từ 1.300.000₫
5+1
1.300.000₫
10+2
2.340.000₫