Quick Order

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Wedding Cake - Feminized
chỉ từ €14.00
1 hạt
€14.00
3 hạt
€36.96
5 hạt
€52.50
10 hạt
€91.00
Zkittlez OG - Automatic
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€31.68
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
IMPERIUM X - Feminized
chỉ từ €36.50
3 hạt
€36.50
5 hạt
€58.00
10 hạt
€110.00
G13 Haze - Feminized
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€31.68
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
Acapulco Gold - Feminized
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€31.68
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
Afghan Hash Plant - Regular
10 hạt

€71.50
Lemon Tree - Feminized
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€31.68
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
Frozen Black Cherry - Feminized
chỉ từ €38.00
3 hạt
€38.00
5 hạt
€59.00
10 hạt
€112.50
Dankberry - Feminized
chỉ từ €36.50
3 hạt
€36.50
5 hạt
€57.00
10 hạt
€110.00
A.M.S. - Feminized
chỉ từ €10.00
1 hạt
€10.00
3 hạt
€20.00
5 hạt
€32.00
10 hạt
€57.00
Lemongrass - Automatic
chỉ từ €27.50
3 hạt
€27.50
5 hạt
€43.00
10 hạt
€77.50
UMME - Feminized
chỉ từ €34.00
3 hạt
€34.00
5 hạt
€53.00
10 hạt
€100.50
Watermelon Zkittlez - Feminized
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€45.00
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
Tangerine Dream - Automatic
chỉ từ €11.00
1 hạt
€11.00
3 hạt
€29.04
5 hạt
€41.25
10 hạt
€71.50
G13 Haze - Regular - 10 Seeds
10 hạt

€71.50
VOLCANO HYBRID

€598.00
CRAFTY+

€298.00
Black Leaf CIGAR-X1

€125.00
Super AK - Feminized
chỉ từ €8.50
1 hạt
€8.50
3+1 hạt
€22.00
5+2 hạt
€29.00
10+3 hạt
€55.00
25 hạt
€105.00
100 hạt
€350.00
Original Gorilla #4 - Feminized
chỉ từ €35.50
3 hạt
€35.50
5 hạt
€55.50
10 hạt
€106.00
Big Bazooka - Feminized
chỉ từ €35.00
3 hạt
€35.00
5 hạt
€54.00
10 hạt
€101.50
Bubblegum - Automatic
chỉ từ €9.00
1 hạt
OR3 €9.00
2 hạt
OR3 €16.00
3 hạt
OR3 €24.00
5 hạt
OR3 €40.00
10 hạt
OR3 €70.00
25 hạt
OR3 €150.00
50 hạt
OR3 €250.00
100 hạt
OR3 €420.00
Afghan Kush - Automatic
chỉ từ €9.00
1 hạt
OR14 €9.00
2 hạt
OR14 €16.00
3 hạt
OR14 €24.00
5 hạt
OR14 €40.00
10 hạt
OR14 €70.00
25 hạt
OR14 €150.00
50 hạt
OR14 €250.00
100 hạt
OR14 €420.00
Gorilla Cookies - Automatic
chỉ từ €13.00
1 hạt
FB35 €13.00
2 hạt
FB35 €24.00
3 hạt
FB35 €36.00
5 hạt
FB35 €55.00
10 hạt
FB35 €99.00
25 hạt
FB35 €215.00
50 hạt
FB35 €365.00
100 hạt
FB35 €590.00
Bruce Banner - Automatic
chỉ từ €13.00
1 hạt
FB38 €13.00
2 hạt
FB38 €24.00
3 hạt
FB38 €36.00
5 hạt
FB38 €55.00
10 hạt
FB38 €99.00
25 hạt
FB38 €215.00
50 hạt
FB38 €365.00
100 hạt
FB38 €590.00
Widow Remedy - Regular
10 hạt

€71.50
Kush Mintz - Feminized
chỉ từ €12.00
1 hạt
€12.00
3 hạt
€31.68
5 hạt
€45.00
10 hạt
€78.00
West Coast OG x Gelato 41 - Auto
chỉ từ €15.00
1 hạt
€15.00
3 hạt
€40.00
5 hạt
€55.00
10 hạt
€90.00
Gelato 41 x Gelato 41 - Auto
chỉ từ €15.00
1 hạt
€15.00
3 hạt
€40.00
5 hạt
€55.00
10 hạt
€90.00
Guava x Gelato 41 - Auto
chỉ từ €15.00
1 hạt
€15.00
3 hạt
€40.00
5 hạt
€55.00
10 hạt
€90.00
Blue Haze x Gelato 41 - Auto
chỉ từ €15.00
1 hạt
€15.00
3 hạt
€40.00
5 hạt
€55.00
10 hạt
€90.00
King's Juice - Auto
chỉ từ €13.00
1 hạt
€13.00
3 hạt
€30.00